Algemene voorwaarden

  1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aw: Auteurswet

Filmwerk: filmwerken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 10 Aw jo. artikel 45a Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met filmwerken gelijk gesteld kunnen worden.

Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met fotografische werken gelijk gesteld kunnen worden (waaronder filmstills).

Opdrachtnemer: de Opdrachtnemer in de zin van art. 6:231 BW (de filmer/fotograaf).

Opdrachtgever: de Opdrachtgever in de zin van art. 6:231 BW of de (rechts)persoon aan wie een offerte is uitgebracht. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 ,13 en 14 Aw.

 

2. Toepassing

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtnemer (naast overeenkomsten o.a. ook op offertes en opdrachtbevestigingen).

2.2 Ook alle (rechts)personen die bij de uitvoering van een opdracht door de Opdrachtnemer zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

 

3. Offerte

3.1 Offertes zijn altijd vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven en in dat geval slechts tot aan de datum die staat genoemd in de offerte. De Opdrachtnemer heeft het recht om tot drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

3.2 De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachten zonder verdere motivatie te weigeren.

3.3 Als Opdrachtnemer bij de offerte (of in het (pre-)offerteproces, waaronder begrepen brainstormsessies e.d.) gegevens heeft verstrekt zoals filmconcepten, ideeën, synopsis, voorgestelde uitwerkingen of andersoortige creatieve concepten / intellectueel eigendom, dan blijven deze het eigendom van de Opdrachtnemer en zijn ze bovendien auteursrechtelijk beschermd. Het is Opdrachtgever niet toegestaan deze gegevens aan derden kenbaar te maken. Indien geen overeenkomst tot stand komt mag de Opdrachtgever (of althans de (rechts)persoon aan wie de betreffende gegevens kenbaar zijn gemaakt) de in dit lid genoemde gegevens ook niet zelf gebruiken.

3.4 Niet op de offerte expliciet beschreven werkzaamheden of leveringen vallen buiten de offerte. 3.5 De Opdrachtnemer kan een hem door derden gedane opgave welke achteraf onjuist blijkt te zijn, niet worden tegengeworpen, evenmin als een kennelijke vergissing in een eigen opgave of bij de offerte of later overlegde berekeningen of andere op de offerte betrekking hebbende bescheiden.

 

4. Overeenkomst van opdracht en levertermijn

4.1 De opdracht wordt uitgevoerd in de periode zoals genoemd in de offerte en/of overeenkomst. Wordt daarin geen periode genoemd dan wordt e.e.a. bepaald in goed overleg tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

4.2 De Opdrachtnemer heeft het recht om de opdracht naar eigen technisch en creatief inzicht uit te oefenen tenzij in de offerte en/of overeenkomst anders is omschreven.

4.3 Wijzigingen in de opdracht door de Opdrachtgever om welke reden dan ook en gedurende de uitvoering van de overeenkomst, komen voor rekening van de Opdrachtgever en zullen door de Opdrachtnemer slechts worden uitgevoerd na een aparte offerte met daarin de meerkosten waarop door de Opdrachtgever akkoord is gegeven. Dit geldt eveneens voor meerkosten of kwalitatieve risico’s als gevolg van het afwijken van artistieke en technische adviezen van de Opdrachtnemer.

4.4 In geval van annulering van een overeenkomst door de Opdrachtgever op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Opdrachtnemer recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

4.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Opdrachtnemer volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en in te schakelen derden, inclusief modellen, stylisten, editors, geluidstechnici, setbouwers en eventuele andere Opdrachtnemers.

4.6 Indien sprake is van een opdracht voor het maken van een afgerond Filmwerk (filmproductie) omvat dit standaard – na oplevering – één extra editronde tenzij anders vermeld in de offerte.

4.7 Indien is overeengekomen dat Opdrachtnemer een afgerond Filmwerk oplevert zal, tenzij anders afgesproken, de eerste versie daarvan binnen twee weken na afronding van de laatste opnames worden aangeleverd.

 

5. Geen arbeidsovereenkomst

In aanvulling op artikel 4 geldt het volgende.

5.1 Partijen spreken uitdrukkelijk af dat Opdrachtnemer als zelfstandige voor eigen rekening en risico werkzaam is.

5.2 Partijen, naar wens en behoefte van beiden, wensen elkaar uitsluitend te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek BW e.v.

5.3 Partijen, gelet op elkaars onderlinge verhoudingen, beogen uitdrukkelijk niet een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW.

5.4 Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in na afstemming met Opdrachtgever.

5.5 Er bestaat in de uitvoering van de opdracht geen gezagsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

5.6 Mocht Opdrachtnemer om welke reden dan ook als werknemer worden aangemerkt, dan is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de schade die de Opdrachtgever als gevolg daarvan zou leiden.

 

6. Vergoeding

6.1 De Opdrachtgever is de vergoeding verschuldigd die is genoemd in de offerte of overeenkomst.

6.2 Indien aannemelijk is dat de Opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren komen deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Opdrachtgever in aanmerking. Indien de Opdrachtgever meer aanpassingen wenst aan het al opgeleverde Filmwerk (ná de inbegrepen extra editronde, zie artikel 4.6 van deze voorwaarden) is een tweede extra editronde nodig. Tenzij anders overeen gekomen moet voor deze tweede extra editronde (en eventueel meer editrondes) een meerprijs worden betaald. De door de Opdrachtnemer gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor extra editrondes is dan van toepassing zijnde minimaal 50 euro ex btw per uur .

6.3 Indien de Opdrachtgever graag levering wil van een deel van of het gehele ruwe materiaal (dit is het geschoten bronmateriaal zoals tijdens de draaimomenten vastgelegd op bijvoorbeeld een geheugenkaart) is hiervoor, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen, altijd een meerprijs verschuldigd. De door de Opdrachtnemer gebruikelijk gehanteerde vergoeding is dan van toepassing.

6.4 In geval door toedoen van de Opdrachtgever de Opdrachtnemer de overeenkomst niet kan uitvoeren op de afgesproken dag(en) en tijdstippen zal Opdrachtgever deze betreffende uren vergoeden tegen de door de Opdrachtnemer gehanteerde gebruikelijke vergoeding van minimaal 50 euro ex btw per uur.

 

7. Voorschot, factuur en betaling

7.1 Indien geen andere afspraken zijn gemaakt moet de Opdrachtgever uiterlijk op de dag voorafgaand aan de dag waarop de afgesproken werkzaamheden aanvangen een bedrag (voorschot) ter hoogte van 50% van de vergoeding (laten) bijschrijven op het rekeningnummer van de Opdrachtnemer. Het resterende bedrag wordt in rekening gebracht via de factuur die na afloop van de werkzaamheden zal worden verzonden aan de Opdrachtgever. Als Opdrachtnemer een opdracht niet kan voltooien door omstandigheden aan de zijde van de Opdrachtgever staat het Opdrachtnemer vrij om het restant te factureren.

7.2 De in lid 1 bedoelde werkzaamheden zijn in ieder geval voltooid na oplevering van het ruwe materiaal dan wel indien is afgesproken dat ook wordt gemonteerd, het moment van oplevering van het initieel afgemonteerde Filmwerk. Eventuele extra editrondes of een nog niet afgegeven goedkeuring door de Opdrachtgever hebben geen invloed op het moment dat geldt als het moment dat de werkzaamheden hebben te gelden als voltooid.

7.3 Indien de Opdrachtgever niet binnen vier werkdagen na de factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van juridisch relevante redenen heeft afgewezen en aan de Opdrachtnemer heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen gelden en vervalt enig recht van de Opdrachtgever op reclamatie. Het ontbreken van een zogenaamd PO (purchase order) nummer, kostenplaats of daarmee vergelijkbare codering is in ieder geval geen relevante reden zoals bedoeld in dit lid.

7.4 Betaling moet plaatsvinden binnen veertien dagen na de factuurdatum op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze. De door de bank van Opdrachtnemer aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als de dag van betaling aangemerkt. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Ook het ontbreken van een zogenaamd PO (purchase order) nummer, kostenplaats of daarmee vergelijkbare codering schort de betalingsverplichting niet op.

7.5 De Opdrachtgever verricht de aan de Opdrachtnemer verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, tenzij sprake is van tussen partijen erkende verrekenbare voorschotten.

7.6 Indien de Opdrachtnemer het verschuldigde bedrag niet binnen de in 7.4 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en 1% rente per maand verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Hierbij wordt een gedeelte van een maand als een volle maand aangemerkt.

7.7 Opdrachtnemer zal bij niet tijdige betaling door Opdrachtgever in de regel (maximaal) twee herinneringen/waarschuwingen sturen. Blijft Opdrachtnemer ook na deze twee herinneringen nog steeds in gebreke dan is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zonder dat een verdere waarschuwing, aanmaning, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, een niet voor matiging vatbare terstond opeisbare boete van € 200,- verschuldigd voor elke kalenderdag dat de Opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn verplichting(en) te voldoen, onverminderd het recht van Opdrachtnemer daarnaast aanspraak te maken op vergoeding van schade, kosten, rente en/of op nakoming van de betreffende verplichting. De hiervoor genoemde boete is een vertragingsboete en dient aldus ter sanctionering van vertraagde nakoming. De boete is ook van toepassing in geval van overmacht aan de zijde van de Opdrachtgever. Het opeisen van de boete ontslaat de Opdrachtgever niet van het nakomen van haar of zijn hoofdverplichting jegens Opdrachtnemer. De boete wordt gemaximeerd op 20.000 euro dan wel, indien dit meer is, op tien maal het factuurbedrag.

7.8 Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de boete, dan de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

7.9 Indien de Opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening. Indien buitengerechtelijke incassokosten moeten worden gemaakt worden deze hierbij gesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 450,-.

7.10 Geen enkel gebruik van het Filmwerk of Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Opdrachtgever enige uitstaande factuur van de Opdrachtnemer nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Opdrachtnemer dan ook.

 

8. Auteursrecht

Het auteursrecht op Filmwerken (inclusief stills), Fotografische werken, ideeën, concepten en conceptontwikkelingen alsmede ieder ander werk van letterkunde, wetenschap of kunst zoals bedoeld in de Auteurswet, berust bij de Opdrachtnemer, ook als Opdrachtgever als producent zoals bedoeld in artikel 45a e.v. Aw zou worden aangemerkt. Mocht Opdrachtgever toch als producent worden aangemerkt dan behoudt in afwijking van artikel 45a e.v. Aw Opdrachtnemer altijd het recht het Filmwerk zelf te openbaren en te verveelvoudigen.

 

9. Licentie en portfoliorecht

9.1 Toestemming voor gebruik van een Filmwerk (inclusief stills), Fotografisch werk of het concept door de Opdrachtgever, wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Opdrachtnemer is omschreven in de offerte en/of de overeenkomst en/of de daarop betrekking hebbende factuur.

9.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt voor een Fotografisch werk dat deze licentie nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform de uitleg van Opdrachtnemer, hebben bedoeld met een maximale termijn van 1 jaar. Indien omtrent de omvang van de licentie betreffende een Filmwerk niets is bepaald geldt dat het Filmwerk maximaal 1 jaar online en offline mag worden gebruikt, binnen vooraf afgesproken mediakanalen of indien hierover geen expliciete afspraken zijn gemaakt, de kanalen direct behorende bij de opdrachtgever. Voor TV distributie e.d. dienen aparte afspraken gemaakt te worden.

9.3 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen gebruik worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

9.4 Indien door de Opdrachtnemer toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

9.5 Indien Opdrachtnemer zogenaamd ruw materiaal heeft geleverd aan de Opdrachtgever, dan heeft de Opdrachtnemer ten alle tijde recht op een exemplaar van de uiteindelijk door Opdrachtgever afgemonteerde en voor vertoning te gebruiken versie (eindversie). Indien Opdrachtnemer hierom verzoekt dient de Opdrachtgever onverwijld doch in ieder geval binnen drie werkdagen een exemplaar van de eindversie te overleggen aan Opdrachtnemer in de hoogste resolutie.

9.6 De Opdrachtnemer behoudt, tenzij expliciet schriftelijk anders overeen gekomen, ten allen tijde het recht om het Filmwerk of Fotografisch werk te gebruiken voor zijn portfolio of voor door hem gegeven trainingen. Dit is inclusief gebruik van het werk op zijn internetsite, Youtubekanaal/Vimeokanaal/Flickr/Instagram of daarmee vergelijkbare internetsites, sociale netwerkprofielen op internet zoals bijvoorbeeld Facebook, internetblogs, boeken, tijdschriften en andere digitale of gedrukte communicatiemiddelen of welke andere vorm dan ook. Ook behoudt de Opdrachtnemer het recht om het Filmwerk of Fotografisch werk mee te laten dingen in wedstrijden.

9.7 Het bepaalde in het vorige lid geldt zowel voor gebruik van een door Opdrachtnemer aangeleverd afgemonteerd werk als voor door Opdrachtnemer aangeleverd werk in de vorm van ruw materiaal. Indien de Opdrachtgever ruw materiaal monteert/laat monteren tot een eindproduct, behoudt Opdrachtnemer ook het recht dit eindproduct in zijn portfolio op te nemen. Dit laatste ook indien het bedoelde eindproduct naast beelden (en geluid) van Opdrachtnemer ook beelden (en geluid) van derden bevat. Opdrachtnemer heeft bovendien het recht dit eindproduct niet alleen op te nemen in zijn portfolio via hyperlinken of embedden maar ook door het eindproduct eerst te downloaden of op te nemen en vervolgens in zijn eigen portfolio op te nemen. In het geval de Opdrachtgever ruw materiaal zelf monteert/laat monteren tot een eindproduct, dient de Opdrachtgever indien nodig met de auteursrechthebbenden op dat niet van Opdrachtnemer afkomstig beeld (en geluid) af te stemmen dat Opdrachtnemer een dergelijk (portfolio)recht toekomt. In ieder geval vrijwaart de Opdrachtgever de Opdrachtnemer tegen iedere aansprakelijkheid voortvloeiende uit het gebruik van de Opdrachtnemer zoals omschreven en bedoeld in dit lid en het voorgaande lid.

9.8 Tenzij anders overeengekomen, is de Opdrachtgever niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden. Indien desalniettemin toch sprake is van een (impliciete) sublicentie wordt dit beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Opdrachtnemer.

9.9 De Opdrachtgever zal van de Filmwerken of Fotografische werken geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik.

9.10 De Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het Filmwerk of Fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan de Opdrachtnemer verstrekken.

9.11 Opdrachtnemer is ten allen tijde bevoegd om het zogenaamde ruwe materiaal aan anderen dan Opdrachtgever als stockmateriaal aan te bieden c.q. in licentie te geven dan wel dit ruwe materiaal te gebruiken ten behoeve van andere filmproducties van Opdrachtnemer.

 

10. Inbreuk op auteursrecht

10.1 Elk gebruik van een Filmwerk, Fotografisch werk of concept en conceptontwikkeling welke niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Opdrachtnemer. Dit geldt zowel als sprake is van gebruik door de Opdrachtgever als voor gebruik door een derde met (impliciete) toestemming van de Opdrachtgever, al dan niet in de vorm van een sublicentie.

10.2 Bij inbreuk komt de Opdrachtnemer per openbaarmaking een vergoeding toe ter hoogte van 100% van de door de Opdrachtnemer gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, met een minimum van het factuurbedrag, of indien dit meer is de economische waarde, voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten alsmede kosten voor opsporing en vaststelling van de inbreuk).

10.3 Naast schadevergoeding is de Opdrachtgever (per openbaarmaking) een terstond opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan tweemaal het bedrag van de vergoeding zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel met een minimum van

5.000 euro. Hiermee wordt uitdrukkelijk afgeweken van art. 6:92 lid 2 Burgerlijk wetboek, deze boete is daarmee verschuldigd naast de schadevergoeding bedoeld in lid 2 van dit artikel.

10.4 Met de in lid 2 van dit artikel genoemde economische waarde wordt bedoeld de daadwerkelijke productiekosten welke in ieder geval ook omvatten de door Opdrachtnemer aan de opdracht bestede uren, kosten van ingehuurde derden en materiaal en een marktconforme vergoeding voor idee en conceptontwikkeling.

 

11. Naamsvermelding

11.1 Bij elke videoproductie zal aan het einde kort standaard het logo van Opdrachtnemer zichtbaar zijn tenzij Opdrachtnemer in een specifiek geval daarvan afziet of anders wordt overeen gekomen. Voorgaande geldt ongeacht het doel waarvoor een werk wordt gebruikt (dus bijvoorbeeld ook commercials en videoclips) en ongeacht de aard van de organisatie van de Opdrachtnemer: dus zowel commercieel, overheid als non profit.

11.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Opdrachtnemer per openbaarmaking telkens een vergoeding toe van 100% van de door de Opdrachtnemer gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, met een minimum van het factuurbedrag, of indien dit meer is, de economische waarde, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten alsmede kosten voor opsporing en vaststelling van de niet naamsvermelding).

11.3 Naast schadevergoeding is de Opdrachtgever (per openbaarmaking) een terstond opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan tweemaal het bedrag van de vergoeding zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel met een minimum van 2.500 euro. Hiermee wordt uitdrukkelijk afgeweken van art. 6:92 lid 2 Burgerlijk wetboek, deze boete is daarmee verschuldigd naast de schadevergoeding bedoeld in lid 2 van dit artikel.

11.4 Met de in lid 2 van dit artikel genoemde economische waarde wordt bedoeld de daadwerkelijke productiekosten welke in ieder geval ook omvatten de door Opdrachtnemer aan de opdracht bestede uren, kosten van ingehuurde derden en materiaal alsmede een marktconforme vergoeding voor idee en conceptontwikkeling.

 

12. Persoonlijkheidsrechten en ‘final cut’

12.1 De Opdrachtgever neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Filmwerk of Fotografisch werk, maar ook bij gebruik van een concept, ten allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de Opdrachtnemer conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht. Dit betekent dat in ieder geval aanpassingen, inkortingen e.d., in welke vorm en omvang ook, niet zijn toegestaan. Ook het maken van aankondigingen en trailers zijn niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtnemer.

12.2 In geval van overeengekomen gebruik op internet, anders dan via embedden vanaf of hyperlinken naar de website van Opdrachtnemer of het Vimeo/Youtubekanaal van Opdrachtnemer, zal de Opdrachtgever ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde Filmwerk of Fotografisch werk niet groter zijn dan de door de Opdrachtnemer aangeleverde resolutie. Anderzijds is het zonder toestemming van Opdrachtnemer niet toegestaan filmwerken te openbaren met een resolutie lager dan 720p, door gebruik van een lagere resolutie wordt de kwaliteit van het werk namelijk aangetast. Uitzondering op het bepaalde in de voorgaande zin is de situatie dat Opdrachtnemer het werk heeft aangeleverd in een lagere resolutie dan 720p, in dat geval moet die lagere aangeleverde resolutie worden gebruikt.

12.3 Mede in verband met de persoonlijkheidsrechten van Opdrachtnemer heeft Opdrachtnemer altijd een beslissende stem t.a.v. de zogenaamde ‘final cut’ (het recht om de laatste beslissingen aan de montagetafel te mogen nemen). Dit geldt zowel voor het aanleveren van een compleet afgemonteerd werk aan de Opdrachtgever als voor situaties waarin alleen zogenaamd ‘ruw materiaal’ wordt aangeleverd aan de Opdrachtgever.

12.4 Bij schending van bedoelde persoonlijkheidsrechten komt de Opdrachtnemer per openbaarmaking een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Opdrachtnemer gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, met een minimum van het factuurbedrag, of indien dit meer is de economische waarde, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten alsmede kosten voor opsporing en vaststelling van de schending).

12.5 Naast schadevergoeding is de Opdrachtgever (per openbaarmaking) een terstond opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan tweemaal het bedrag van de schadevergoeding zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel met een minimum van 5.000 euro. Hiermee wordt uitdrukkelijk afgeweken van art. 6:92 lid 2 Burgerlijk wetboek, deze boete is daarmee verschuldigd naast de schadevergoeding bedoeld in lid 4 van dit artikel.

12.6 Met de in lid 4 van dit artikel genoemde economische waarde wordt bedoeld de daadwerkelijke productiekosten welke in ieder geval ook omvatten de door Opdrachtnemer aan de opdracht bestede uren, kosten van ingehuurde derden en materiaal en een marktconforme vergoeding voor idee en conceptontwikkeling.

 

13. Rechten van derden

13.1 De Opdrachtgever die een Filmwerk of Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer van alle aanspraken te dier zake.

13.2 De Opdrachtnemer is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde (rechts)personen.

 

14. Muziekgebruik

14.1. Voor muziek welke in een Filmwerk wordt gebruikt moet een vergoeding voor de rechten afgedragen worden. Een vergoeding moet worden afgedragen aan de artiest zelf (hieronder in dit artikel begrepen: componist, tekstschrijver en uitvoerende musici) en/of een aanbieder van stockmuziek. Daarnaast moet doorgaans (ook) een vergoeding worden betaald aan auteursrechtenorganisatie(s) zoals Buma/Stemra, SENA, Stichting SYNC of een hiermee vergelijkbare (buitenlandse) organisatie. Ook kan bij op maat gemaakte muziek sprake zijn van een vergoeding voor de tijd die de artiest berekent voor het maken van het werk. De Opdrachtgever is ten allen tijde eindverantwoordelijk voor de registratie, vergoeding en betaling van deze vergoedingen en (auteurs)rechten tenzij anders overeen gekomen.

14.2 Deze vergoedingen en (auteurs)rechten betreffen additionele kosten, die, tenzij anders overeen gekomen (bijvoorbeeld als sprake is van stockmuziek), niet in de offerte worden meegenomen. De hoogte van deze vergoedingen en rechten wordt bepaald door de betreffende artiest, aanbieder van stockmuziek of auteursrechtenorganisatie en komen voor rekening van de Opdrachtgever.

14.3 Opdrachtnemer kan op verzoek een schatting van deze kosten geven maar hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De daadwerkelijke kosten, bepaald door de artiest, aanbieder van stockmuziek of auteursrechtenorganisatie, zullen achteraf rechtstreeks worden gefactureerd aan de Opdrachtgever als zijnde de openbaar makende partij tenzij anders overeen gekomen. Indien van toepassing zal Opdrachtnemer een additionele fee berekenen voor het verzorgen van een eerste registratie en/of het engageren van de muziek.

14.4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele niet aanwezige of onvolledige licenties of anderszins inbreuk op rechten van derden.

 

15. Vergunningen voor filmen op locatie

15.1 Indien voor het filmen (of het maken van foto’s) vergunningen nodig zijn geldt, tenzij anders is opgenomen in de offerte en/of overeenkomst, dat Opdrachtgever in beginsel verantwoordelijk is voor het tijdig verkrijgen en betalen van de benodigde vergunningen conform de wetgeving van het land of regio waar de beelden moeten worden gemaakt.

15.2 Indien achteraf blijkt dat om welke reden dan ook onverhoopt geen sprake is van een correcte vergunning, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de eventuele (financiële) gevolgen hiervan.

 

16. Aansprakelijkheid Opdrachtnemer

16.1 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

16.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Ook aansprakelijkheid door het niet aanwezig zijn van vereiste (film)vergunningen is uitgesloten.

16.3 Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van

deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze althans aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

16.4 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

16.5 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot het factuurbedrag. Bovendien is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de afgesloten verzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Opdrachtnemer mag de verplichting tot vergoeding van de schade verrekenen met niet betaalde facturen en daaruit voortvloeiende rente en kosten.

 

17. Tussentijds beëindigen overeenkomst

17.1 De Opdrachtnemer heeft het recht de met de Opdrachtgever aangegane overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te doen eindigen indien de Opdrachtgever hem vóór of bij de aanvaarding van de opdracht een onjuist of misleidend beeld van de soort en de inhoud van de desbetreffende productie heeft gegeven. Hieronder valt ook het recht van de Opdrachtnemer de uitvoering van een opdracht te weigeren indien de werkzaamheden voor hem bijzondere risico’s met zich brengen, waarvan hij voor het aanvaarden van de opdracht niet op de hoogte was gesteld of redelijkerwijs ook niet mee bekend had kunnen zijn, zonder dat daarmede de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens de Opdrachtnemer vervallen.

17.2 Opdrachtnemer heeft het recht de aangegane overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijk tussenkomst te

beëindigen, indien de Opdrachtgever, na ingebrekestelling weigert of niet in staat is zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen waarbij Opdrachtnemer niet gehouden is tot enige vergoeding van directe of indirecte schade. Ook na het sluiten van de overeenkomst aan Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden welke goede grond geven om te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, kunnen voor Opdrachtnemer gegronde reden zijn over te gaan tot ontbinding.

17.3 Beëindiging van de overeenkomst op grond van dit artikel laat onverlet de betalingsverplichting van de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer.

 

18. Faillissement of surséance

Zowel de Opdrachtnemer als de Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. De Opdrachtnemer heeft het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

 

19. Geheimhouding

19.1 Gedurende de looptijd van deze overeenkomst, als ook na beëindiging daarvan, is Opdrachtgever verplicht tot geheimhouding ten aanzien van alle bedrijfsgegevens van de Opdrachtnemer of aan haar verbonden organisaties en van alle zaken, producten/werken (hieronder begrepen ideeën en concepten) of aangelegenheden, waarvan de Opdrachtgever het vertrouwelijk karakter bekend is of bekend geacht te zijn.

19.2 Het is de Opdrachtgever verboden op welke wijze en op welke gegevensdrager dan ook hulpmiddelen, documenten, correspondentieafschriften daarvan of andere eigendommen van de Opdrachtnemer of aan haar verbonden organisaties, die de Opdrachtgever in verband met de opdracht onder zich heeft gekregen, in zijn bezit te hebben of te houden, tenzij dit voor de uitvoering van opdracht vereist is.

19.3 Het is de Opdrachtgever bekend dat overtreding van de geheimhoudingsplicht leidt tot een niet voor mindering of verrekening, dan wel rechtelijke matiging vatbare boete van € 1.500,- per overtreding, alsmede een boete van € 500,- per dag dat de overtreding voortduurt onverminderd het recht van de Opdrachtnemer in plaats van de boete de volledige schadevergoeding te vorderen.

19.4 Alle in verband met de uitvoering van deze overeenkomst aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, documenten, materialen, als mede daaruit voortvloeiende resultaten en/of door Opdrachtnemer tot stand gebrachte werken zijn en blijven eigendom van de Opdrachtnemer en kunnen slechts met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Opdrachtnemer door de Opdrachtgever voor persoonlijke doeleinden en/of ten behoeve van derden worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld.

 

20. Slotbepalingen

20.1 In gevallen van geschillen is Nederlands recht van toepassing.
20.2 Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland